En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que el lloc web aiguajoc.com (en endavant, el “lloc web”) és propietat d’ Aiguajoc Borrell SL, amb domicili social al C/Comte Borrell 21-33, Barcelona, amb NIF B59781633

CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web aiguajoc.com i regulen les relacions jurídiques entre Aiguajoc Borrell SL i el client.

L’accés al lloc web és de caràcter lliure  i gratuït, l’ús del lloc web implica l’acceptació sense reserves de totes les condicions d’ús. Si no acceptes aquests termes, hauries  d’abstenir-te d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita al lloc de comerç electrònic per part de l’usuari s’ha de fer de manera responsable i d’acord amb la legalitat vigent, la bona fe, les condicions i el respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ Aiguajoc Borrell SL o de qualsevol altra persona física o jurídica.

Queda totalment prohibida la utilització de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, així com la realització de qualsevol actuació que causi o pugui ocasionar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Aiguajoc Borrell SL, al lloc eCommerce o als seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per Aiguajoc Borrell SL s’adrecen a persones adultes amb capacitat jurídica suficient per a quedar vinculat per aquestes Condicions d’ús. La utilització de determinats serveis o la contractació de determinats béns o serveis pot estar subjecta a condicions particulars addicionals que requeriran el consentiment exprés i en tot cas prevaldrà sobre aquestes condicions generals.

REGISTRE D’USUARI

Dades de menors d’edat o persones incapacitades legalment

El registre en línia està prohibit per a menors de catorze anys (14) d’edat. Per la seva banda, si l’usuari està incapacitat legalment, Aiguajoc adverteix que les prestacions convalidades pel titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o del seu representant legal per a la descàrrega seran necessàries i que Aiguajoc quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la inscripció en línia per menors o incapaços legalment, sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

La utilització dels serveis prestats per Aiguajoc BORRELL SL i la compra a la web requereix el registre com a usuari a la web. Per tal de completar el registre, s’ha de proporcionar una sèrie de dades personals que han de ser vertaderes i exactes. Podeu consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: https://aiguajoc.com/ca/politica-de-privacitat/

Així mateix, haurà de tenir en compte que en qualsevol moment podrà modificar les seves dades personals, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició de conformitat amb LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i de la garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Pagament

La compra de serveis o productes a través de la pàgina web serà realitzada per Visa i Mastercard a través de TPV virtual.

Preus

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se li atribueix. Tots els preus indicats a la descripció del producte s’expressen en la divisa de l’euro i inclouen l’impost sobre el valor afegit (I.V.A.).

Garantia de béns de consum

Com a client, tens la consideració de consumidor d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (d’ara endavant, “TRLGDCU”).

Les tarifes es carregaran en els 5 primers dies de cada mes mitjançant rebut bancari. En cas de parada tècnica d’un espai o servei per manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.

El preu de les quotes es revisarà un cop l’any.

La devolució de 2 càrrecs directes consecutius comportarà la pèrdua de l’estat del client, per recuperar-la, caldrà abonar les quantitats pendents, els costos de devolució i els drets d’inscripció vigents.

Si desitges donar-te de baixa com a client o modificar les teves dades bancàries, és necessari presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es realitzarà cap reemborsament si l’alta es comunica més endavant. La notificació haurà de ser efectuada personalment pel client a la recepció del centre, de manera que la sol·licitud estigui registrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà la confirmació de la baixa. Cap d’aquestes gestions s’acceptaran per qualsevol altre canal.

El canvi de quota per modificació de la secció d’edat es realitzarà de forma automàtica, prèvia notificació a l’interessat.

En cas que hi hagi alguna quantitat impagada de servei i/o quotes contractades abans d’aquesta alta online, s’haurà de fer efectiva a la recepció d’Aiguajoc en el moment de validar la contractació de l’alta.

Dret de desistiment

Si el client desitja desistir del contracte de prestació de serveis, ho pot fer durant el termini de 14 dies de desistiment, és a dir, si el client accedeix a les instal·lacions de Aiguajoc utilitzant la seva condició de client abonat o beneficiant-se d’algun altre servei relacionat amb aquesta condició, el client haurà d’abonar a Aiguajoc la part proporcional del servei efectivament prestat.

El client que vulgui exercir el seu dret a desistir del contracte,  d’acord amb el que s’acaba d’esmentar, ho notificarà  de forma presencial al personal d’atenció al client  de la recepció d’Aiguajoc, aportant el document identificatiu que l’acrediti i emplenant el formulari de sol·licitud de baixa.

La retirada del contracte en compliment del que es disposa en aquestes condicions no comporta cap penalització a càrrec del client, encara que el client haurà de suportar el cost de les despeses ocasionades pel seu compte.

Protecció de dades personals

D ‘acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, s’indica que les dades personals recollides a través del formulari de comanda s’utilitzaran exclusivament per a la gestió del contracte. Podeu consultar a la nostra política de privacitat en el següent enllaç: https://aiguajoc.com/Politica-de-privacidad/

Les dades bancàries del procés s’emmagatzemen en una base de dades dissenyada a l’efecte i no es conservaran, només mentre es faci la compra, es realitza el pagament i fins que no hagi transcorregut el termini de desistiment.

En cas que es tingui problemes amb els productes o serveis adquirits en aquest lloc web es pot presentar una reclamació a través de la plataforma de resolució de conflictes de la Unió Europea aquí. Aiguajoc Borrell SL es reserva la facultat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions es declari total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició, subsistint aquestes condicions generals en tota la resta, havent aquesta disposició no inclosa.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola. Aiguajoc Borrell SL i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la contractació de productes o serveis sotmesos a aquestes condicions generals, als Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona.